Udruge sa sjedištem na području Općine Mače pozivaju se da prijave svoje programe i projekte koji se odnose na djelatnosti, programe i poslove, akcije i manifestacije od interesa za opće dobro i razvoj Općine.

Na Javni poziv mogu se javiti i udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine ili imaju korisnike s područja Općine Mače.

Sport, kultura, mladi…

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 272.000,00 kuna, od čega za područje sporta 140.000,00 kuna, kulture, tehničke kulture i kulturnih manifestacija 92.000,00 kuna, socijalne skrbi i mladih, humanitarne djelatnosti, borbe protiv svih oblika ovisnosti te sva druga područja od interesa za opće dobro i razvoj općine Mače 40.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 135.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je do 18.03.2021. godine do 15.00 sati, bez obzira na način dostave. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na email adresu opcina.mace@kr.t-com.hr. Kompletna dokumentacija s obrascima i uputama za prijavitelje nalazi se na internetskoj stranici Općine Mače.